Menu

Informacje dla rodziców

WAŻNE: Podczas pierwszego przyjścia do przedszkola po okresie tymczasowego ograniczenia pracy placówki należy wypełnić deklarację godzin pobytu oraz zgodę na pomiar temperatury dziecka. Należy również potwierdzić zapoznanie się z Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu w Bartągu, poprzez podpisanie dokumentu który będzie znajdował się przed wejściem do przedszkola, razem z gotowymi do wypełnienia deklaracją godzin i zgodą na pomiar temperatury dziecka.

 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU W BARTĄGU

Procedury opracowane na podstawie wytycznych dla przedszkoli wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Państwową Inspekcję Sanitarną.

 1. Ze względu na sytuacje epidemiczną przyjęcie dziecka do przedszkola następuje po zgłoszeniu przez rodzica potrzeby zapewnienia dziecku opieki i zweryfikowaniu ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Dzieci należy przyprowadzać i odbierać według zadeklarowanych godzin.
 3. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką w domu, dzieci których rodzice są pracownikami ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
 4. W sytuacji gdy liczba dzieci, którym należy zapewnić opiekę będzie większa niż możliwości organizacyjne Przedszkola w obecnym czasie, konieczne będzie przeprowadzenie weryfikacji z uwzględnieniem wskazań wymienionych w punkcie 3.
 5. Każdy pracownik przedszkola musi być zdrowy i zobowiązany jest do codziennego pomiaru temperatury ciała przed wyjściem z domu do pracy.
 6. Dziecko przyjęte do przedszkola oraz ich opiekunowie muszą być zdrowi.
  Nie przyprowadzamy dzieci, gdy któryś z domowników objęty jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 7. Za zgodą rodziców, w razie potrzeby dokonywany będzie pomiar temperatury ciała dziecka.
 8. W przypadku wystąpienia niepokojących symptomów u dziecka, pracownicy przedszkola niezwłocznie powiadamiają rodziców.
 9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci nie wchodzą do budynku przedszkola oraz na plac zabaw. W kolejnych etapach zasady przyprowadzania i odbierania dzieci mogą ulec zmianie.
 10. Osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko musi mieć zasłonięte nos i usta oraz w miarę możliwości założone rękawiczki ochronne lub zdezynfekowane dłonie.
 11. Pracownik przedszkola przejmuje dziecko od opiekuna w drzwiach, pomaga w przebraniu oraz umyciu dłoni. Po południu rodzic odbierze dziecko od pracownika przedszkola.
 12. Oczekiwanie na dziecko przed drzwiami przedszkola rodzic zasygnalizuje dzwonkiem.
 13. Dziecko w danym tygodniu przebywa w wyznaczonej i stałej sali pod opieką przyporządkowanych opiekunów.
 14. Dziecko nie zabiera do przedszkola (ani z przedszkola) żadnych przedmiotów i zabawek.
 15. Według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy w sali nie może być mniejsza niż 4m² na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 16. Dzieci będą korzystały z terenu wokół budynku przedszkola (boisko, plac zabaw) przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup; nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren placówki.

ZASADY HIGIENY:

W pomieszczeniach przedszkola przestrzega się następujących zasad:

 • wietrzenie sali co najmniej raz na godzinę,
 • regularne mycie dłoni wodą z mydłem[1],
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych (poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników),
 • bieżąca dezynfekcja toalet,
 • regularna dezynfekcja lub mycie z użyciem detergentu, czyszczenie sprzętu rekreacyjno-sportowego na placu zabaw,
 • wydzielenie w placówce pomieszczenia lub miejsca do ewentualnej izolacji dziecka,
 • dzieci będą korzystały z takich zabawek i pomocy dydaktycznych, które można umyć lub zdezynfekować.

OBOWIĄZKI RODZICA:

Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu:

 • przekazywanie dyrektorowi lub pracownikom przedszkola informacji o stanie zdrowia dziecka,
 • przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych,
 • nieposyłanie dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
  w izolacji domowej,
 • przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa
   i ust; częste mycie rąk wodą z mydłem i niepodawanie ręki na powitanie),
 • zapoznanie dziecka z nowymi zasadami funkcjonowania przedszkola, wyjaśnienie ich zasadności, przygotowanie na nową sytuację,
 • wyjaśnienie dziecku aby nie zabierało do przedszkola żadnych przedmiotów czy zabawek,
 • zwrócenie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

WYTYCZNE DLA PERSONELU PRZEDSZKOLA:

 • czyszczenie i dezynfekowanie na bieżąco przedmiotów i sprzętów w salach,
 • wietrzenie sal co najmniej raz na godzinę,
 • dezynfekowanie na bieżąco toalet,
 • czyszczenie i dezynfekcja sprzętu rekreacyjno-sportowego na placu zabaw,
 • przypisanie personelu do jednej grupy i sali,
 • utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie poręczy, klamek, włączników,
 • przeprowadzanie zabiegów higienicznych u dziecka w stroju ochronnym (jednorazowe rękawiczki, maseczka i fartuch),
 • ograniczanie kontaktu personelu kuchennego z dziećmi i personelem opiekującym się dziećmi,
 • używanie przez personel kuchenny środków ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczka i fartuch) podczas przygotowywania posiłków,
 • utrzymywanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
 • wyparzanie naczyń i sztućców.

[1] Zgodnie z mailem Ministra Edukacji Narodowej dzieci do lat 6-ciu nie powinny dezynfekować rąk produktami biobójczymi. Treść maila znajdą państwo poniżej.

Treść maila Ministra Edukacji Narodowej o zaleceniach względem stosowania płynów do dezynfekcji rąk przez dzieci.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami, które dotyczyły stosowania płynów do dezynfekcji rąk przez dzieci, przekazuję oficjalne stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie.

GIS nie zaleca stosowania środków do dezynfekcji rąk przez dzieci, zwłaszcza do 6. roku życia. Wynika to z możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, przede wszystkim reakcji uczuleniowych. Produkty biobójcze, z uwagi na swój skład chemiczny, nie są przeznaczone typowo dla dzieci.

W załączeniu przekazuję również najczęściej zadawane pytania związane z otwarciem przedszkoli. Zestaw pytań i odpowiedzi znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi.

Proszę o zapoznanie się z materiałem oraz o przekazanie go pracownikom Państwa placówki.

Z poważaniem

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

 

 

 

Q&A przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Przedszkola otwarte od 6 maja br.

Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

 • Z placówek w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

 • Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.
 • Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.  
 • Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?

 • Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do przedszkola.

Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?

 • Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 • Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

 • Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.
 • Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 • Pamiętaj jednak, że rodzice muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania
  w budynku przedszkola.

Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu?

 • Tak. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki

Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne?

 • Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 • Zalecamy również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach. Posiłki powinny być wydawane w systemie zmianowym. Po każdej grupie dzieci należy czyścić blaty stołów, poręcze krzeseł.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

 • Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku.
 • Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy powinni być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci. Należy często wietrzyć salę, w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Organizacja pracy powinna być zapewniona w taki sposób, aby, na ile to możliwe, nie dochodziło do kontaktu dzieci z różnych grup, np. różne godziny zabawy na dworze.

Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej?

 • Rodzic dziecka, który nie zdecyduje się na opiekę przedszkolną będzie mógł nadal pobierać zasiłek opiekuńczy.

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

 • Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować.
 • Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, aby dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

Czy dzieci w przedszkolu mogą korzystać z płynu dezynfekującego?

 • Nie powinny. Zalecamy, by tego nie robiły z uwagi na potencjalne reakcje uczuleniowe, które mogą się pojawić.
 • Zachęcamy, by przebywające w przedszkolu dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Czy rodzice mogą wchodzić na teren przedszkola?

 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. Należy przy tym przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności, tj. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

 • Tak. Od 4 maja br. poradnie wznowiły swoją działalność. Mogą wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi